Dossier

Stanowiska akademickie

 • 2020-2024 Rektor

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • 2016-2020 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • 2008-2016 Prodziekan ds. Nauki

  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 • 2009-2017 Kierownik Katedry

  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

 • od 2019 Profesor

  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

 • 2018-2019 Profesor zwyczajny

  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

 • 2007-2018 Profesor nadzwyczajny

  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Badania

Tematyka badań:

Ekologia i ochrona środowiska; bioindykacja ekosystemów wodnych; ocena hydromorfologiczna rzek; roślinność ekosystemów wodnych, podmokłych i łąkowych; fitosocjologia; bioróżnorodność.

Projekty badawcze:

Granty międzynarodowe – udział w 8 grantach (w 4 jako kierownik)
Granty NCN/NCBiR/MNiSW/KBN – udział w 19 grantach (w 9 jako kierownik)

Najważaniejsze projekty:

BiodivRestore – wspólny konkurs sieci BiodivERsA i Water JPI w ramach programu Horyzont 2020: Bringing nature back – biodiversity friendly nature-based solutions in cities – BiNatUr (2022-2025), koordynator lokalny projektu.

European Regional Development Fund (ERDF) & European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI): Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes (2007-2013), wykonawca.

Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych: Scientific basis for integrated assessment of ecological status of rivers, and lakes to support river basin management plans – deWELopment (2008-2011), koordynator lokalny projektu.

V Program Ramowy UE – STAR (2003-2005), kierownik projektu cząstkowego (Workpackage)

Więcej informacji o projektach badawczych>>

Publikacje

305 pozycji, w tym:
Artykuły naukowe oryginalne w czasopismach recenzowanych – 123
Książki i monografie – 7
Rozprawa naukowa – 1
Rozdziały w monografiach – 25
Prace w wydawnictwach konferencyjnych – recenzowane – 23
Abstrakty i doniesienia konferencyjne – 95
Artykuły popularno-naukowe – 31

Dane bibliometryczne (Scopus):
Indeks Hirscha – 21
Łączna liczba cytowań – 1951

Więcej informacji o publikacjach >>

Dydaktyka i rozwój kadr naukowych

Kierownik przedmiotów:
• W języku polskim: Ekologia i ochrona przyrody, Ekologia stosowana i biotechnologia w ochronie środowiska, Ekologia w świadomości społecznej, Ekologia środowiska wodnego.
• W języku angielskim: Applied ecology, Freshwater ecosystems and their restoration, Biological monitoring.

Promotor:
Prace doktorskie – 5 (+1 w roli kopromotora zagranicznego)
Prace magisterskie – 71
Prace licencjackie – 4
Prace inżynierskie – 47

Recenzent:
Tytuł profesora – 3
Dorobek do habilitacji – 6
Rozprawy habilitacyjne – 2
Doktoraty – 9

Opiekun Koła Naukowego Inżynierów Środowiska (1992-1995)

Wydziałowy koordynator programu ERASMUS (2008-2016)

Więcej >>

Doświadczenie zagraniczne

Wielka Brytania, Centre of Ecology and Hydrology – Dorset, badania naukowe, 8 wyjazdów, łącznie 33 tygodnie w latach 1995-2005

Wielka Brytania, Game Conservancy Trust – Fordingbridge, badania naukowe, 7 tygodni w 1995 roku

Wielka Brytania, Environmental Agency – kurs akredytacyjny w zakresie hydromorfologicznej oceny rzek metodą River Habitat Survey (2006).

Kazachstan, Euroazjatycki Uniwersytet Narodowy im. L. N. Gumilowa, Astana, visiting professor, 4 tygodnie w 2014 r.

Węgry, Central European University – Department of the Environmental Sciences and Policy, kurs podyplomowy (8 tygodni w 1994), instruktor (6 tygodni w 1995), visiting professor (2 tygodnie w 1996).

Szwajcaria, Swiss Agricultural Research Station, Reckenholz, staż w ramach stypendium IATS – 3 miesiące w 1990 roku.

Krótkoterminowe wyjazdy studialne, konsultacje i konferencyjne: Algieria (1), Angola (1 wyjazd), Austria (14), Belgia (4), Chiny (3), Chorwacja (1), Czechy (2), Dania (2), Egipt (1), Francja (4), Finlandia (3), Ghana (1), Holandia (2), Kambodża (1), Kanada (1), Kazachstan (3), Malezja (1), Niemcy (3), Nowa Zelandia (1), RPA (1), Portugalia (1), Słowacja (1), Serbia (1), Szwajcaria (2), Szwecja (2), Wielka Brytania (5), Włochy (3).

Inne

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych KRURIP (2020-2024)
Członek Komisji ds Nauki KRASP (2020-2024)
Członek Komitetu Redakcyjnego Ecological Engineering & Environmental Technology (od 2020)
Członek Komitetu Redakcyjnego Annali di Botanica (od 2009-2020)
Członek Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych (od 2020)
Członek Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego (od 2015-2020)
Członek Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego (od 2014)
Członek Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (od 2015)
Członek Rady Naukowej Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju UP w Poznaniu (2009-2015)
Członek Komitetu Nauk Agronomicznych, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (2016–2020)
Członek Komitetu Gospodarki Wodnej, Wydział IV Nauk Technicznych PAN (2007–2010, 2011-2014, 2019-2022, 2023-2024)
Członek Komisji Nauk o Ziemi przy Oddziale PAN w Poznaniu (2016-2020, 2020-2024)
Członek Komisji Klimatologii, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale PAN w Poznaniu (2020-2024)
Członek Zespołu ds. Rezerwatu Żurawiniec (od 2016), Honorowy Przewodniczący (od 2020)
Członek grupy ekspertów Komisji Europejskiej Piątego Programu Ramowego UE (2001-2002)

Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji:

Członek komitetu naukowego konferencji:

 • 16th International Symposium on Aquatic Plants. Antwerp, 13-17.11.2023
 • III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna – PotamON 2021 Funkcjonowanie i ochrona wód płynących. Łukęcin, 22-24.09.2021
 • II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna – PotamON 2019 Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych. Łukęcin, 25-27.09.2019
 • 9th International Scientific-Technical Conference on Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics: Modern Technologies and Development Perspectives. Lublin, 18-20.09.2019
 • III Konferencja Naukowa: Turystyka wiejska, nauka, edukacja, praktyka. Poznań-Jeziory, 12-14.11.2018
 • III Konferencja Naukowa: Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000. Urszulin, 20-21.09.2018
 • 15th International Symposium on Aquatic Plants. Queenstown, 18-23.02.20178
 • Konferencja Jubileuszowa z okazji 30-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Fojutowo, 22-23.10.2015
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Problemy ochrony, kształtowania i inżynierii środowiska. Poznań, 23-25.09.2015
 • Konferencja Naukowo-Techniczna: Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich. Poznań, 22.09.2015
 • 14th International Symposium on Aquatic Plants. Edinburgh, 14-18.09.2015
 • III Konferencja Naukowa: Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000. Warszawa, 22-26.06.2015
 • Konferencja Naukowo-Techniczna: Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin. Warszawa, 22.09.2014
 • I Konferencja Naukowa: Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000. Warszawa, 13-14.06.2013
 • Konferencja Naukowa: Ekosystemy wodne na obszarach chronionych. Tuchola, 18-19.10.2012
 • International Symposium on Aquatic Plants: Plants in hydrosystems: from functional ecology to weed research. Poznań, 27-31.08.2012
 • 12th EWRS International Symposium on Aquatic Weeds. Jyväskylä, Finland, 24-28.08.2009

Członkostwo w organizacjach:
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (od 2001)
International Association for Ecology INTECOL (od 2005)
Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (od 2007) – Przewodniczący Sekcji Makrofitowej (od 2013)
International Society of Limnology SIL (od 2011) – Co-chairman of Macrophytes Working Group (od 2016)
European Centre for River Restoration ECRR (od 2012)

2011

Profesor

nauki rolnicze

title
2004

Doktor habilitowany

nauki rolnicze w zakresie kształtowania środowiska

title
1995

Doktor

nauki rolnicze w zakresie łąkarstwa

title