Research/Badania

Bringing nature back – biodiversity friendly nature-based solutions in citiesakronim BiNatUr – Program BiodivRestore – wspólny konkurs sieci BiodivERsA i Water JPI w ramach programu Horyzont 2020. Koordynator lokalny projektu, 2022-2025

Baltic Landscape in change – innovative approaches towards sustainable forested landscapes – akronim: Baltic Landscape projekt realizowany w ramach: European Regional Development Fund (ERDF) & European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). Wykonawca, 2008-2013.

Scientific basis for integrated assessment of ecological status of rivers, and lakes to support river basin management plans – akronim deWELopment (PNRF–220–AI–1/07) – projekt realizowany w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych – koordynator lokalny (partnera w konsorcjum), 2008-2011.

Standardisation of river classifications: Framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive – akronim STAR (EVK1-2002-00534) – temat realizowany w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej – kierownik jednostki uczestniczącej w konsorcjum, 2003-2005.

Setting up and implementation of sustainable and multifunctional rural development model based on organic and competitive agriculture (akronim SIMOCA) – temat realizowany w ramach programu Interreg III UE. Wykonawca, 2003-2005.

Projekt Wielkopolska – Kształcenie nauczycieli w kontekście rozwoju regionalnego jako projekt zrównoważonego rozwoju w Polsce. Temat finansowany przez fundację DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Wykonawca, 2005-2007

Biological freshwater assessment – temat badawczy w ramach konwencji miedzy Rządem PRL a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i północnej Irlandii w dziedzinie kultury, oświaty i nauki. Kierownik, 2001-2002.

Environmental management of rural landscape in Central Europe – Joint Effort Involving Cornell University and Institutions in Poland, Hungary, Slovak republic and Czech Republic. Wykonawca, 2000-2004.

Sustainable Rural Development – temat badawczy – współpraca MECCA-Environmental Consulting i Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska. Kierownik, 2001-2004.

Supportive Measures for Sustainable Rural Development – projekt badawczy dla Federalnego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sztuki w Austria. Wykonawca, 2001-2003.

Jako kierownik projektu:

Biologiczny system monitoringu zanieczyszczeń wody oparty o zmianę aktywności bicia serca u małży – akronim: BioHeart Activity. Projekt w ramach programu MEiN pn. “Inkubator Innowacyjności 4.0”. Kierownik, 2022.

Opracowanie wyników testów laboratoryjnych reakcji behawioralnych małży z gatunku Unio tumidus przeprowadzonych na systemie biomonitoringu SYMBIO. Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kierownik, 2021-22.

Ekologiczne uwarunkowania rozwoju włosieniczników (Ranunculus sect. Batrachium, Ranunculaceae, Plantae) w wodach płynących w Polsce jako podstawa skutecznej ochrony i zastosowania w bioindykacji rzek. Projekt badawczy NCN – OPUS (352890). Kierownik, 2017-2022.

Analiza możliwości oceny potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych części wód w oparciu o wskaźniki makrofitowe. Projekt badawczy własny MNiSW (N305 145839). Kierownik, 2010-2013.

Badania nad polską metodą oceny stanu ekologicznego rzek opartą na makrofitach i jej przygotowanie do wdrożenia na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej. Projekt badawczy rozwojowy NCBiR (R14 0015 04). Kierownik, 2008-2010.

Charakterystyka roślinności wodnej w warunkach referencyjnych wyżynnych i górskich typów rzek w Polsce. Projekt badawczy własny MNiSW (N305 2260 33). Kierownik, 2007-2010.

Wpływ użytkowania zlewni na stan ekologiczny rzek oceniany wskaźnikami makrofitowymi w aspekcie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Projekt badawczy promotorski MNiSW (N304 049534). Kierownik, 2006-2009.

Wpływ przekształceń morfologicznych wybranych typów rzek Polski na skład gatunkowy, strukturę przestrzenną i różnorodność gatunkową makrofitów. Projekt badawczy promotorski MNiSW (N304 099 31/3546). Kierownik, 2006-2008.

Zróżnicowanie roślinności wodnej w warunkach referencyjnych rzek nizinnych Polski. Projekt badawczy własny MNiSW (2 PO4G 136 29). Kierownik, 2005-2007.

Zastosowanie zmodyfikowanego systemu bioindykacji wód Mean Trophy Rank w zróżnicowanych warunkach ekologicznych. Projekt badawczy własny KBN (6PO4G01721). Kierownik, 2001-2002.

Badania nad możliwościami wykorzystania systemu Mean Trophy Rank do bioindykacji jakości wód płynących w Polsce. Projekt badawczy własny KBN (6PO4G01319). Kierownik, 2000-2001.

Jako wykonawca:
Wpływ antropopresji na zarastanie i wypłycanie jezior. Projekt badawczy NCN OPUS (UMO-2011/03/B/NZ9/03774). Wykonawca, 2012-2015.

Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do zapłacenia za to dobro. Projekt badawczy NCN OPUS (UMO-2011/03/B/HS4/06031). Wykonawca, 2012-2015.

Analiza zjawiska transportu i deponowania drobnego rumoszu roślinnego w obrębie koryta rzeki. Projekt badawczy NCN OPUS (UMO-2011/01/B/ST10/06959). Wykonawca, 2011-2014.

Ocena skuteczności kontrolowania obiegu biogenów w agro-ekosystemach i wdrażania dyrektywy azotanowej na obszarze demonstracyjnym zlewni rzeki Samicy Stęszewskiej. Projekt badawczy własny MNiSW (2P06S02628). Wykonawca, 2005-2008.

Wpływ renaturyzacji koryta rzeki na zmiany morfologiczne, osady denne i jakość wód nizinnej rzeki Podlasia. Projekt badawczy własny MNiSW. Wykonawca, 2005-2008.

Teledetekcyjna analiza struktury roślinności terenów zalewowych w aspekcie oceny przepustowości koryta wielkiej wody. Projekt badawczy własny KBN (3PO6S02822). Wykonawca, 2002–2004.

Bilans biogenów w agro-ekosystemach Wielkopolski w aspekcie ochrony jakości wód na przykładzie zlewni samicy Stęszewskiej. Projekt badawczy własny KBN (6PO4G07318). Główny wykonawca, 2000-2002.

Badania nad występowaniem, znaczeniem ekologicznym i rolniczym motylkowatych uprawnych i dziko rosnących w zbiorowiskach łąkowych wybranych regionów Polski. Projekt badawczy własny KBN (5PO6B04813). Wykonawca, 1997-2000.

Ekologiczne uwarunkowania występowania motylkowatych w pratacenozach środkowej Polski. Projekt badawczy własny KBN. Wykonawca, 1992-1995.

Produktywność i trwałość wybranych odmian traw pastewnych w Wielkopolsce. Projekt badawczy własny KBN. Wykonawca, 1992-1994.

Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2018-2020 – Zadanie nr 5 Hydrobiologia rzek– makrofity i ocena hydromorfologiczna koryta rzecznego. Badania wykonane w ramach programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) realizowanego w latach 2018-2020. Kierownik, 2018-2020.

Wykonania oceny oddziaływania czynnika hydromorfologicznego na warunki siedliskowe ekosystemów w zlewni Czerwonej Wody z uwzględnieniem możliwości poprawy warunków wodnych zbiorowisk leśnych. Projekt finansowany przez Park Narodowy Gór Stołowych. Kierownik, 2018.

Biologiczna identyfikacja zanieczyszczeń w wodzie wodociągowej BioID. Projekt finansowany ramach prac przedwdrożeniowych w projekcie Inkubator Innowacyjności+. Kierownik, 2017-2018.

Aktualizacja metodyki monitoringu hydromorfologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód płynących wraz ze szkoleniami. Praca umowna dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kierownik, 2016-2017.

Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2015-2017, 2018-2020, 2021-2023, 2024-2026 (kolejne umowy) – Zadanie nr 5 Hydrobiologia rzek– makrofity i ocena hydromorfologiczna koryta rzecznego. Badania wykonane były w ramach programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) realizowanego w latach 2018-2020. Kierownik, 2015-2026.

Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Praca wykonana na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Umowa nr 43/2006/B). Kierownik, 2006-2007.

Opracowanie podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowe ich zastosowanie dla części wód reprezentujących wybrane kategorie i typy. Praca wykonana na zamówienie Ministra Środowiska i finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Umowa nr 60/05/Wn50/NE-GW-Tx/D). Koordynacja prac w zakresie rzek, 2005-2006.

Zagrożenia rezerwatu ‘Bagno Mostki’ spowodowane prowadzoną inwestycją w postaci nowo wybudowanego zbiornika wodnego przy jego granicy. Praca wykonana na zamówienie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (woj. kujawsko-pomorskie). Kierownik, 2006

Porównanie norm ekologicznych dla rolnictwa z przepisami Unii Europejskiej i wybranych krajów członkowskich. Projekt w ramach programu PHARE FIESTA II. Wykonawca, 1998.

Zastosowanie markerów na poziomie DNA do identyfikacji gatunków z rodzaju Callitriche L. w systemie biologicznej oceny jakości wód. Międzyuczelniany projekt badawczy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/Akademia Rolnicza w Poznaniu). Kierownik, 2004-2005.

Zastosowanie genetycznej identyfikacji gatunków rodzaju Callitriche L. w biologicznej ocenie jakości wód. Międzyuczelniany projekt badawczy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/Akademia Rolnicza w Poznaniu). Kierownik, 2003-2004.

Kształtowanie się fitocenoz trawiastych i turzycowych w naturalnych i zantropogenizowanych siedliskach w Polsce i innych krajach (508/68/2). Wykonawca 1991-2002, kierownik od 2003.

Ochrona środowiska i kierunki ekologizacji rolnictwa w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (508/68/4). Wykonawca od 2001 roku.

Przestrzenna zmienność przekształceń antropogenicznych rzek jako czynnik kształtujący różnorodność biologiczną fitocenoz wodnych (149/M/68/W). Kierownik, 2006-2010.

Wpływ przekształceń morfologicznych wybranych typów cieków i zbiorników wodnych na makrofity (134/M/68/W). Kierownik, 2005-2010.

Charakterystyka geobotaniczna zbiorowisk wodnych i przybrzeżnych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych (48/M/68/W). Kierownik, 1995-2004.

Wstępna ocena możliwości prowadzenia proekologicznych form rolnictwa w wybranych gospodarstwach w rejonie kaliskim i opolskim (38/M/68/W). Wykonawca, 1997-1999.

Fitosocjologiczna i rolnicza ocena łąk w dolinie środkowej Noteci z uwzględnieniem skutków melioracji. Wykonawca, 1991-1995.